bagel

آخرین اخبار در مورد آموزه های اسلام

تعالی معنوی/ تربیت در آموزه های امام صادق (ع) - قسمت هفتم

تربیت باید همواره در جهت قرب اشخاص به خداوند جهت دهی شود و در نتیجه بتواند موقعیت ممتازی برای فرد در آخرت ایجاد کند. حمیدرضا آیت اللهی حمیدرضا آیت اللهی از مجموع سیره و گفتار امام صادق (ع) می توان ویژگی های زیر را به عنوان منظومه فکری ایشان استخراج کرد. این چهارچوب نظری پیشنهادی می تواند با بسیاری نظریات تربیتی موجود در فضای علمی این رشته دانشگاهی تفاوتهایی داشته باشد؛ و آن ...

نشاط در برنامه های آموزشی/ تربیت در آموزه های امام صادق (ع) - قسمت چهارم

در مبانی تربیتی که امام صادق (ع) ترسیم می فرمایند داشتن امید و نشاط متعادل برای کار اهمیت زیادی دارد، و از این منظر در تربیت دینی، فرآیند یادگیری دانش آموز نباید با دلزدگی و کسالت همراه باشد. حمیدرضا آیت اللهی حمیدرضا آیت اللهی از مجموع سیره و گفتار امام صادق (ع) می توان ویژگی های زیر را به عنوان منظومه فکری ایشان استخراج کرد. این چهارچوب نظری پیشنهادی می تواند با بسیاری نظر ...

عاقبت اندیشی و هدفداری/ تربیت در از آموزه های امام صادق (ع)

تربیت در آموزه های تربیتی امام صادق (ع) با توجه به هدف زندگی و آینده نگری و بینش نسبت به اهمیت رسیدن به بهترین دست آورد برای زندگی تبیین می شود. انسان باید درباره عاقبت زندگی اش بیندیشد و از اهداف کاذبی که دیگران یا نظام های تربیتی دیگر بر ای انسان درنظر می گیرند پرهیز کند. حمیدرضا آیت اللهی حمیدرضا آیت اللهی از مجموع سیره و گفتار امام صادق (ع) می توان ویژگی های زیر را به ع ...